Katalon Studio API Testing #7 – How to Configure Authorization

In this Katalon Studio API testing tutorial we will learn how to configure authorization in Katalon studio and access Asana APIs.